Everything Starts As Somebody’s Daydream

i-D — FALL 2011
EVERYTHING STARTS AS SOMEBODY’S DAYDREAM
photographer: Karim Sadli
stylist: Hannes Hetta
MODEL(S): Rogier Bosschaart

KS i D FALL11 01 KS i D FALL11 02 KS i D FALL11 03
KS i D FALL11 04 KS i D FALL11 05 KS i D FALL11 06
KS i D FALL11 07 KS i D FALL11 08 KS i D FALL11 09

Advertisements